Organitzaci贸, coordinaci贸 i direcci贸 de serveis i lleure al Camp de Tarragona

info@moutserveis.comEls Valors

A Mou T, treballem amb el prop貌sit de transmetre el millor de nosaltres, uns valors que en representan.

Innocaci贸

Innovaci贸

Mou T treballa per adaptar-se a les diferents demandes dels pares i mares pel que fa a l鈥檕cupacio虂 del temps de lleure dels seus fills i filles.

Els canvis que s鈥檈stan generant en la societat actual provoquen que les activitats de lleure dels escolars hagin d鈥檈volucionar per afavorir les necessitats de les fami虂lies i del seu entorn. La innovacio虂, doncs , prete虂n ser un dels eixos vertebradors del treball de la nostra empresa.

Formaci贸

Formaci贸

A Mou T estem plenament convenc抬uts que el temps de lleure ha de ser un peri虂ode d鈥檃prenentatge i esbarjo. L鈥檈ducacio虂 no acaba ni en sortir de l鈥檈scola, ni al sortir de casa.

La formacio虂 dels nens i nenes e虂s un proce虂s permanent en qualsevol a虁mbit i entorn. Treballem per tal d鈥檃conseguir que l鈥檈spai de lleure sigui un peri虂ode de temps molt actiu en el proce虂s formatiu dels infants; una continui虉tat de l鈥檈scola pero虁 a trave虂s de l鈥檈sport.

Proximitat

Proximitat

Mou T planifica tots els seus projectes adaptant-se a les necessitats, estrate虁gies i oportunitats del lloc escollit per poder desenvolupar totes les seves tasques.

Igualment aquest concepte de proximitat el fem extensiu a les entitats i a les fami虂lies amb les quals tractem, les quals animem a col路laborar i participar en cada projecte.

Qualitat

Qualitat

Mou T prioritza la qualitat en totes les seves activitats i els seus projectes, l鈥檕feriment d鈥 un perfecte servei n鈥檈虂s un dels principals objectius.

La qualitat e虂s el concepte ba虁sic de la nostra feina en el disseny , la planificacio虂, l鈥檈xecucio虂, l鈥檈nsenyament, la formalitat i la sostenibilitat . Qualitat e虂s la primera de les nostres preocupacions.

Professionalitat

Professionalitat

Mou T te虂 molta cura en la seleccio虂 del personal, comptant amb una borsa de treball de me虂s de 60 professionals amb a虁mplia experie虁ncia en casals i colo虁nies.

A la nostra empresa ens agrada preparar, cuidar i 鈥渕imar鈥 els detalls de cada una de les activitats que organitzem, aixi虂 com donar una resposta immediata a cada necessitat que pugui sorgir.

Il路lusi贸

Il路lusi贸

Mou T tambe虂 disposa d鈥檜n altre valor molt preuat: la il路lusio虂. Comptem amb gent jove, titulada, qualificada i amb experie虁ncia, combinat amb un bagatge d鈥檌l路lusio虂 immensa per poder educar i transmetre els valors als infants i joves, sempre amb alegria i predisposicio虂.

A Mou T els nens i les nenes so虂n els protagonistes, els reis i reines del nostre regne d鈥檌l路lusio虂.

Els nostres Partners